Statuten

Statuten

Heden de achtste maart negentienhonderd vier en tachtig, verschenen voor mij, Mr. Jan Jaap Suwijn, kandidaat-notaris, wonende te Hengelo (Overijssel), plaatsvervanger voor Mr. Adolf Dirk Plaggemars, notaris ter standplaats Hengelo (Overijssel):

 1. de heer ANDRIES JOHANNES KAMSTRA, opbouwwerker, wonende te HENGELO (OVERIJSSEL), Eduard Verkadestraat 48, geboren te Bolsward  op achttien februari  negentienhonderd negen en veertig;
 2. de heer HENDRIKUS ANTONIUS NICOLAAS NIJHOF, planner, wonende te HENGELO (OVERIJSSEL), Charlotte Köhlerstraat 55, geboren te  Hengelo (Overijssel) op zes december negentienhonderd vier en vijftig;
 3. de heer BENEDICTUS GERHARDUS VAN HARTEN, tandtechnicus,  wonende te HENGELO (OVERIJSSEL), Charlotte Köhlerstraat 57, geboren te  Zenderen op negen september  negentienhonderd zes en vijftig.

De comparanten verklaarden bij deze akte een vereniging in het leven te roepen, welke vereniging voortaan geregeerd zal worden door de navolgende

STATUTEN

NAAM

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: “TWENTS BIERBROUWERS GILDE ‘HAB’ “.

ZETEL

Artikel 2

De vereniging is gevestigd te HENGELO (OVERIJSSEL).

DOEL

Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het zelf maken van bier als vrijetijdsbesteding.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meet te bereiken door:
  1. het organiseren van bijeenkomsten, waarop de leden hun ervaringen kunnen uitwisselen.
  2. het organiseren van excursies.
  3. het geven van voorlichting aan de leden en belangstellenden.
  4. het organiseren van onderlinge wedstrijden.
  5. het bevorderen, in samenwerking met zuster-organisaties in binnen- en buitenland, van nationale en internationale wedstrijden.
  6. al hetgeen te doen wat in de ruimste zin van het woord verband houdt met gemeld doel.

 

DUUR

Artikel 4

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

LEDEN

Artikel 5

 1. Leden van de vereniging zijn gewone leden en ereleden die, voorzover het gewone leden betreft, als zodanig zijn toegelaten, overeenkomstig het hierna in artikel 7  bepaalde.
 2. Gewone leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen.
 3. a. Ereleden van de vereniging zijn natuurlijke personen die daartoe, op voordracht van het             bestuur, door de algemene vergadering zijn benoemd, vanwege hun bijzondere verdiensten jegens de vereniging of in het kader van  de doelstelling van de vereniging.

b. een besluit tot benoeming van iemand tot erelid behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigd aantal stemgerechtigde leden.

c. behoudens het hierna in artikel 10 lid 2 bepaalde hebben ereleden geen financiële verplichtingen jegens de vereniging.

4.Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Artikel 6

 1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
 2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

TOELATING

Artikel 7

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van gewone leden, en begunstigers.
 2. Bij niet-toelating tot gewoon lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 8

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid;
   1. is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap  wanneer zij ophoudt te bestaan;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging door het bestuur;
  4. door ontzetting namens de vereniging door het bestuur;
 2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden door een schriftelijke kennisgeving tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand.
  1. Indien een opzegging niet tijdig en/of niet schriftelijk heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van bet eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit.
  2. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap, een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan slechts geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand:
  1. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen;
  2. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
 4. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 5. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging alsmede van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van reden(en) in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BEGUNSTIGERS

Artikel 9

 1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door schriftelijke opzegging worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door bet bestuur.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 10

 1. De gewone leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. De algemene vergadering ken besluiten tot heffing van hoofdelijke omslagen over de leden. Het bepaalde in lid 1 tweede zin is daarop van overeenkomstige toepassing.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

RECHTEN BEGUNSTIGERS

Artikel 11

Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend hebben zij het recht alle door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

BESTUUR

Artikel 12

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die uit de leden door de algemene vergadering worden benoemd, met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden bij deze akte worden benoemd.
 2. Bij benoeming van een minderjarige is een schriftelijke toestemming van diens wettelijk vertegenwoordiger vereist.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  1. door bet eindigen van het verenigingslidmaatschap;
  2. door ontslag;
  3. door aftreden.
 4. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
  1. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 5. Elk jaar treden twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar; wie in een tussentijdse vakature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 6. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf af te treden, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.

BESTUURSFUNKTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 13

 1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in funktie benoemd.

Het bestuur wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, een sekretaris en een penningmeester aan, en kan voor beide laatstgenoemden uit zijn midden een vervanger aanwijzen.

De voorzitter, sekretaris en penningmeester van het eerste bestuur worden bij deze akte in functie benoemd.

Een bestuurslid kan meer dan één funktie bekleden.

 1. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de sekretaris notulen opgemaakt, die in de eerstvolgende bestuursvergadering worden goedgekeurd en ten blijke daar van door degenen die in laatstbedoelde vergadering als voorzitter en sekretaris fungeren ondertekend.

In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

 1. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van- en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de oen plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door kommissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor eenderde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
  1. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door:
  1. de voorzitter tezamen met de sekretaris;
  2. de voorzitter tezamen met de penningmeester;
  3. de sekretaris tezamen met de penningmeester.

 

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 15

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kommissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De opdracht aan de kommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kommissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 16

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde kommissie;
  2. de benoeming van de in artikel 15 genoemde kommissie voor het volgende verenigingsjaar;
  3. voorziening in eventuele vakatures;
  4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot her uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 17

 1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden van de vereniging. Geschorste leden hebben geen- geschorste bestuursleden hebben wel toegang tot de algemene vergadering.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd lid uitbrengen, met dien verstande dat een lid ten hoogste drie andere leden vertegenwoordigen kan.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 18

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de sekretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering door de algemene vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door degenen, die in laatstbedoelde vergadering als voorzitter en sekretaris fungeren, ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Blanko stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 7. Alle stemmingen geschiede mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij akklamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 16 lid 4 laatste zin worden de algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier-, doch niet eerder dan twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de notariële akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 22

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Een eventueel batig saldo na vereffening, zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 23

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Tenslotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het in artikel 12 en 13 van bovenstaande statuten bepaalde, dat als eerste bestuursleden van de vereniging  zijn benoemd:

  1. de comparant sub 1: in de functie van voorzitter/secretaris;
  2. de comparant sub 2: in de functie van penningmeester;
  3. de comparant sub 3.

De comparanten zijn mij, plaatsvervangend notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Hengelo (Overijssel), op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen,  hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij,  plaatsvervangend notaris, ondertekend.

w.g. A.J. Kamstra, H.A.N. Nijhof, B.G. van Harten, J.J. Suwijn.

UITGEGEVEN VOOR WOORDELIJK GELIJKLUIDEND AFSCHRIFT